Minecraft 电脑版启动器

提示:第三方启动器不要登录官方账号。

Minecraft 国际版官方启动器:
https://launcher.mojang.com/download/MinecraftInstaller.msi

Minecraft 第三方启动器:

1. 毛国启动器
下载:https://chaoyuyan.pipipan.com/fs/17516111-318265941
优点:可以一键安装模组,光影

2. 波兰启动器
下载:https://chaoyuyan.pipipan.com/fs/17516111-318303330
优点:纯净,速度快

启动器设置教程:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMzI4OTg4NA==.html